Felhasználási feltételek

 

Általános Szerződési Feltételek

 

1./ Szerződő felek: 

 

A Moto24. Motorkerékpár Kölcsönző Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bérbeadó (székhely: 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 7. 4/3. szám, Cg:05-09-031427, adószám: 24778035-2-05, ügyvezető önállóan Balogh-Reményi Edina, fióktelephely: 1012 Budapest, Alkotás utca 20-22. szám) a továbbiakban, mint Bérbeadó, illetve a bérleti szerződésben megnevezett természetes személy, mint Bérlő, akinek neve és adatai a bérleti szerződésben szerepelnek (a továbbiakban, mint Bérlő). 

 

A Bérlő lehet természetes személy vagy jogi személy is, azonban a bérmotor vezetője csak a bérleti szerződésben meghatározott természetes személy lehet, aki betöltötte a 20. életévét és legalább 1 éve rendelkezik teljesítménykorlátozás nélküli „A” kategóriás jogosítvánnyal.

 

A Bérlő a határozott időtartamra (a bérelt motorkerékpár átvételétől annak visszaadásáig) a jármű ideiglenes üzembentartójának minősül 

 

A Bérbeadó jogosult az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíteni, változatlan formában, közvetített szolgáltatásként.

 

2./ A foglalás feltételei:

 

a./ Személyazonosító igazolványok: a Bérlő érvényes és eredeti okiratainak bemutatása, amely a személyi igazolvány vagy útlevél, vezetői engedély, lakcímet igazoló hatósági igazolvány.  A Bérlő a bérleti szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy fenti igazolványairól a Bérbeadó másolatot készítsen, és azokat őrizze, valamint a személyes adatokat az adatvédelmi törvény rendelkezései szerint kezelje.

 

 b./ Érvényes jogosítvány:

 

A jogosítvány  „A” kategória érvényessége  a tervezett bérleti időszak   végéig   nem járhat le.

 

 c./ Bankkártya:

 

A Bérbeadó csak dombornyomott és a bérleti időszak lejártát követően még legalább 6 hónapig érvényes bankkártyát fogad el.  A bankkártya tulajdonosnak minden esetben jelen kell lennie a bérleti szerződés és ahhoz kapcsolódó okiratok aláírásánál, illetve alá kell írnia a bankkártyájának használatához kapcsolódó jognyilatkozatot.

 

 d./ Óvadék(kaució):

 

A Bérlő minden esetben óvadék fizetésére köteles, amelynek összege a bérelni kívánt motorkerékpár típusaként változó, annak értékéhez igazodik. A bérleti szerződés lejártakor az óvadék  csak akkor kerül visszafizetésre  ha Bérlőnek jelen  ÁSZF szerint nincs fizetési kötelezettsége.  Az óvadék összegét a mindenkori árlista tartalmazza. Az óvadék összegére, annak őrzési ideje alatt kamat nem jár.

 

 e./ Óvadék(kaució) felhasználása:

 

Az óvadék elsődlegesen biztosítékul szolgál a Bérlő által a Bérbeadónak okozott károkért és az utólagosan fizetendő díjakért, hiányosságokért. Amennyiben a Bérlő a motorkerékpárt nem az átvételkori műszaki állapotban  (sérülten, hiányosan) adja vissza a Bérbeadó részére, akkor a Bérbeadó jogosult az óvadékból  levonni  a sérült elemek cseréjének, pótlásának  és a javítás munkadíjának összegét  árajánlat alapján,  majd ezt  követően az  óvadék  fennmaradó összegével  a Bérlő felé  anyag és munkadíj  számla ellenében elszámolni, a bérleti szerződés megszűnését követő 60 napon belül.

 

Lopás, totálkár, vagy teljes megsemmisülés esetén az óvadék teljes összege a Bérbeadót illeti. Ha a bérelt motorkerékpárral bármilyen bűncselekmény elkövetésére kerül sor, akkor a Bérbeadó az óvadék teljes összegét az eljárás végéig visszatarthatja és az eljárás miatt felmerülő költségeket, akár az óvadék mértékén felül részt is a Bérlőre terheli.

 

3./ A foglalás létrejötte, a foglalás időtartama, a foglalási díj megfizetése:

 

a./ Foglalás, bérlés:

 

A végleges foglalás a foglalási díj - amely a bérlés időtartamára járó teljes bérleti díj, de ennek min. 30%-a, megfizetésével történik, a www.moto24.hu honlapon keresztül, emailen, a telefonon, személyesen történő időpont egyeztetés előfoglalásnak minősül mindaddig, amíg a foglalási díj nem kerül megfizetésre.

 

 Az előfoglalás törlésre kerül abban az esetben, amennyiben a foglalási díj megfizetése nem történik meg az alábbi határidőkre:

 

-  www.moto24.hu honlapon választható kártyás fizetési mód (PayU) választása esetén: 24 óra,

 

- www.moto24.hu honlapon választható átutalásos fizetési mód választása esetén: 8 naptári nap. 

 

b./ A foglalás időtartama:

 

A foglalás mindig határozott idejű, alapegysége 24 óra, azaz 1 nap. A foglalás minimális időtartama 1 nap.

 

c./ Foglalási díj  és annak megfizetése:

 

Magyar illetőségű bérlő esetében a  foglalási díj megfizetése történhet készpénzzel, bankkártyáva, illetve átutalással. Átutalás esetén a foglalási díj akkor tekinthető megfizetettnek, amikor azt a Bérbeadó  OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11742094-20185611 számú számlaszámán jóváírták. Külföldi illetőségű bérlő esetében a foglalási díj megfizetése történhet készpénzzel, bankkártyával illetve átutalással. Átutalás esetén a foglalási díj akkor tekinthető megfizetettnek, amikor azt a Bérbeadó  az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11763426-81581889 számú számlaszámán jóváírták.

 

d./ A foglalási díj visszafizetése:

 

A foglalás   Bérlő általi lemondása esetén  30%-os mértékű foglalási díj nem kerül visszafizetésre. Amennyiben  a foglaláskor a teljes bérleti díj megfizetésre került, akkor ebből az összegből   levonásra kerül  30% (mint bánatpénz),  majd a levonást  követően fennmaradó  díjból:

 

-       24 – 48 órás lemondás esetén: foglalási díj NEM kerül  visszafizetésre.

 

4./ A bérleti díj tartalma:

 

-a felhasznált idő díját a bérleti szerződésben meghatározott árlista alapján, korlátlan kilométer használatot, magyarországi autópályamatricát, a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, teljeskörű Casco biztosítást (10%, min. 100 ezer Ft-os önrész) a kenőanyagok utántöltését, a megfelelő gumiabroncs biztosítását, szükség esetén  és lehetőség szerint cserejármű biztosítását,  korlátlan számú határátlépést az EU országaiba. A bérleti és egyéb feltüntetett díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

 

5./ A bérleti díj nem tartalmazza:

 

- az üzemanyag költséget, Magyarország területén kívüli autópálya használati díjat, parkolási, komphasználati stb. díjakat, a meg nem váltható önrészt (biztosítás) illetve semmilyen olyan egyéb költséget, amely nem része az alapszolgáltatásnak, így ezek a költségek a Bérlőt terhelik. 

 

 

 

 6./ A Bérlő köteles megfizeti  a Bérbeadónak az alábbi  díjakat, költségeket:

 

-  az újratankolási díjat, amennyiben a Bérlő a leadáskor az átadás szerinti üzemanyag mennyiséghez képest (teletank) kevesebb üzemanyaggal adja le a járművet. Az újratankolási díj minden esetben 20 EUR/alkalom, függetlenül az újratankolt üzemanyag mennyiségétől.

 

-     késedelmes leadás miatti tovább használat esetén, ha az 1 órát meghaladó plusz egy bérleti nap kerül felszámolásra, valamint további 4 órát meghaladó késedelem után pótdíj is fizetendő. A pótdíj a bérleti díjon felül értendő és mértéke minden megkezdett késedelmes órára vonatkozóan 2.000.-Ft + ÁFA.

 

-     A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó 12 órát meghaladó  késedelem esetén - amennyiben  kimentését a Bérbeadó nem fogadja el -  rendőrségi feljelentést tehet és a motorkerékpárt köröztetheti,  mivel a Bérbeadó vélelmezheti, hogy a Bérlő a Btk. 372.§-ba ütköző sikkasztást követett el. Ugyanígy járhat el a Bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák

 

-     ha megállapítást nyer, hogy a Bérlő nem a gépjárműre előírt minőségű üzemanyagot használta, köteles az esetleg ebből eredő károsodás, valamint az üzemanyag költségeit megfizetni,

 

-     a közlekedési szabályok (KRESZ) megszegéséből származó költségeket, bírságokat, pótdíjakat,  jogosulatlan autópálya használat miatti pótdíjat és bírságot, valamint az előzőekkel összefüggésben felmerülő foglalás lemondási költségeket és jogi út igénybe vétele esetén annak eljárási illetékét,

 

-     a motorkerékpárra vonatkozó és a Bérlő által átvett dokumentumok – forgalmi engedély  – illetve a rendszámtábla, a gyári kulcsok,  eü csomag, gyári szerszámkészlet a mindenkori árlista alapján, a fentiek esetleges elvesztése, megsemmisülése esetén,

 

-     a motorkerékpár rendeltetésellenes használatából eredő túlzott kopása  esetén a mindenkori árlista alapján felszámított költséget,

 

-     ki-, illetve visszaszállítás díját a mindenkori árlista szerint, amennyiben a motorkerékpárt a Bérbeadó irodáján kívül (1012 Budapest, Alkotás utca 20-22.) más helyszínen veszi fel illetve adja le a Bérleti szerződésben meghatározottak szerint,

 

-     baleset miatt üzemképtelenné vált motorkerékpár telephelyre történő visszaszállításával felmerülő  költséget az árlista szerint,

 

-     a 9. pontban szabályozott visszavételi eljárással kapcsolatosan felmerülő  minden  költséget.

 

 7./  Fizetés:

 

A motorkerékpár bérlés díja és az óvadék összege minden esetben előre fizetendő

 

A motorkerékpár bérlés díjának megfizetése történhet készpénzben, bankkártyával és átutalással a Moto24. Motorkerékpár Kölcsönző Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bankszámlájára. A bérlés díjának utalással történő megfizetése esetén a díjfizetés csak az utalás jóváírása esetén tekinthető megfizetettnek. Az utalásnak a Bérbeadó számlájára való megérkezéséig a Bérbeadó jogosult megtagadni a bérmotor átadását. A bérlet időtartamának lejártáig az óvadék az óvadékszámlán zárolásra kerül.

 

8./ Számlázás:

 

A Moto24. Motorkerékpár Kölcsönző Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően köteles számlát kiállítani minden pénzmozgásról. A számla minden esetben tartalmazza az ÁFA-t. A számla kiállítási adatait a Bérlő köteles előre, még bármilyen pénzmozgás előtt jelezni. A számlázással kapcsolatos számviteli panaszok csak a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül fogadhatók el.

 

A Bérbeadó a devizában nyilvántartott díjait a Bérlő banki átutalással történő fizetése esetén a Bérleti szerződés lezárása napján a Bérbeadó számlavezető bankjának érvényes valuta eladási árfolyamán váltja forintra,  bankkártyával  történő fizetés esetén a Bérlő számlavezető bankjának érvényes árfolyama az irányadó. 

 

9./ A bérmotor átadása és visszavétele: 

 

A Bérbeadó a bérlet tárgyát megfelelő műszaki és esztétikai állapotban, az átvételkor rögzített kiegészítőkkel, gyári kulcsokkal, eredeti dokumentumokkal   adja át a  Bérlőnek. Az átadáskor a Bérbeadó képviselője és a Bérlő közösen  átadás-átvételi jegyzőkönyvben  rögzítik a bérmotor állapotát,  sérülésmentességét, a tartozékokat stb 

 

A Bérlő köteles a bérmotort – a normál elhasználódást figyelembe véve – sérülésmentesen, az átvételkorival megegyező műszaki és esztétikai állapotban, az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített tartozékokkal és kiegészítőkkel (okmányok, kulcsok)  a Bérbeadó  telephelyén  visszaadni. A motorkerékpár mindig tele üzemanyag tartállyal kerül kiadásra és ugyanígy tele tankkal kell visszaadni. Amennyiben a tank nincs tele, úgy a Bérlőnek az újratankolás díját is meg kell fizetnie. (6-os pont) 

 

A motorkerékpár állapotáért a Bérlő mindaddig felelősséggel tartozik, ameddig azt a Bérbeadó képviselője hivatalosan (átadás-átvételi jegyzőkönyv) át nem vette. Amennyiben a Bérlő a bérelt motort a bérleti idő lejártakor nem az üzleti nyitva tartás ideje alatt adja le  (9.00-18.00) úgy a  bérelt motor   és tartozékainak átvételére, a műszaki  állapot felmérésére a leadást követő első munkanap üzleti nyitva tartása idején kerül sor. Az így megtartott átvételen, műszaki állapotfelmérésen a Bérlő jogosult  jelen lenni. Amennyiben a Bérlő ezen jogosultságával nem él, lemond arról, hogy a távollétében megtartott állapotfelmérés során megállapítottokat vitassa.

 

A Bérlő távollétében megtartott állapotfelmérés során   megállapított, a bérlet során keletkezett káreseményekre   vonatkozó fizetési kötelezettsége, kártérítési felelőssége  jelen ÁSZF szerint fennáll. 

 

 10./  A bérmotor használata:

 

 A Bérlő köteles a bérmotort és tartozékai a típusra vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint, kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. A bérmotor csak szilárd burkolatú úton használható. A Bérlő a bérmotor üzembiztonsága érdekében köteles ellenőrizni a motor napi használata előtt a világító berendezéseket, a folyadék szinteket, a fékeket és a guminyomást.

 

A Bérlő teljes és feltétlen kártérítési kötelezettséggel tartozik a fentiek elmulasztása, valamint  a gondatlan, nem rendeltetésszerű használatból eredő, a bérmotoron keletkezett  motor, váz, fékrendszer és minden egyéb rész károsodása esetén.

 

A Bérlő köteles a motorkerékpárt és tartozékait a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így a használaton kívül minden esetben lezárni, a motorkerékpárral lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, illetőleg a motorkerékpár magára hagyásakor fokozott körültekintést gyakorolni.

 

 A Bérbeadó semmilyen módon nem felel a Bérlő által a bérelt motorban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért.

 

 A bérelt motorkerékpárt tilos: 

 

- másnak bérbe adni, a vezetését másnak átengedni, tudatzavart okozó (alkohol, kábítószer, altató, hallucinogén vagy minden olyan más anyag, amely befolyásolhatja a reakcióképességet, illetve az öntudatot) szer használatának hatása alatt vezetni,  

 

- műszaki hiba vagy folyadékhiány (motorolaj) esetén továbbhaladni,

 

- gépjárművezetés oktatásra, vámszabályokkal ellentétes és egyéb illegális szállításra, személyek díjazás ellenében történő szállítására (hallgatólagosan, vagy kimondva), terepmotorozásra (off-road), tesztvezetésre  igénybe venni, motorsport rendezvényeken használni, beleértve a versenyzést vagy  az arra való felkészülést (edzést).

 

A bérelt motorkerékpárral Magyarország területét csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével lehet elhagyni. Az engedélyről a Bérbeadó a bérleti szerződésben nyilatkozik. Ezen rendelkezés megszegése vagy annak kísérlete  esetén a Bérbeadó a bérleti szerződést azonnali hatállyal  felmondhatja.

 

A Bérbeadó jogosult továbbá a bérleti szerződés azonnali és egyoldalú felmondására, ha a Bérlő a bérleti szerződés illetve jelen ÁSZF alapján őt terhelő bármelyik kötelezettségét  szándékosan megszegi. Ebben az esetben a Bérbeadónak illetve az általa igazoltan meghatalmazott személynek joga  van a bérmotort a Bérlőtől önhatalmúlag visszavenni.

 

A Bérlő a bérleti szerződés aláírásával  minden további feltétel nélkül, visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó vagy az  igazolt meghatalmazottja  a bérmotort  tőle  visszavegye és elszállítsa. A Bérlő kijelenti, hogy ebben az esetben nem tanúsít ellenállást. 

 

11./  A bérmotor műszaki meghibásodása esetén:

 

A Bérbeadó vállalja a bérmotoron előforduló javításai költségeket, amennyiben azok rendeltetésszerű használat során keletkeznek.A Bérlő köteles műszaki meghibásodás, vagy baleset miatti mentés iránti igénye esetén a Bérbeadót értesíteni és intézkedést kérni az alábbi elérhetőségeken: +36 70-219-7959, info@moto24.hu

 

Műszaki hiba esetén a Bérlő legközelebbi szakszervizt keresheti fel, ahol a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül bruttó 30.000.Ft (100-EUR)  költségig a bérelt motort megjavíttathatja a Bérbeadó költségére. A javítás számla ellenében történhet, a számlát a Bérbeadó nevére kell kiállíttatni az alábbiak szerint: Moto24. Kft.  3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 7. 4/3. szám. 

 

A bérleti szerződés időtartama alatt a Bérbeadó nem köteles a sérült bérmotort cserélni, a Bérlő önhibás közlekedési balesete,  illetve lopáskár esetén a Bérbeadó  megtagadhatja újabb  bérmotor kiadását.

 

12./  Személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó baleset esetén:

 

- a Bérlő köteles a rendőrség intézkedését kérni, illetve a bérmotor rongálása, ellopása esetén, a rendőrségen feljelentést tenni és az erről szóló  okiratot (jegyzőkönyv)  a Bérbeadónak átadni,  köteles kellő gondossággal eljárni az ügy tisztázása érdekében, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (másik jármű rendszáma, vezető neve, címe, tanúk neve, címe, elérhetősége, fényképek készítése stb.)

 

-  köteles 24 órán belül jelenteni a bérelt motorral kapcsolatos minden eseményt a Bérbeadónak,  köteles előzetes egyeztetés alapján – a Bérbeadó költségére – gondoskodni a motorkerékpár biztonságos elhelyezéséről és őrzéséről, köteles kitölteni a baleseti bejelentőt  és a kárbejelentőt és azt eljuttatni a Bérbeadónak.

 

 A  Bérlőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó nevében  és annak hátrányára  semminemű elismerő nyilatkozatot joghatályosan nem tehet. 

 

13./ Biztosítás :

 

A bérleti szerződésben meghatározott motorkerékpár rendelkezik kötelező felelősségbiztosítással, casco biztosítással (10%, de minimum 100 ezer Ft-os önrész), de a Bérbeadó nem köteles a Bérlő által okozott kár  esetén a biztosító által nyújtott szolgáltatást  igénybe venni,  kárigényét elsődlegesen az óvadék összegéből rendezi.  

 

 13.1. A biztosítás nem fedezi a gumiabroncsok, és a nem megfelelő üzemanyag használat okozta meghibásodásból eredő kárt.

 

A Bérlő a bérlés során köteles a motorkerékpár kulcsát és a forgalmi engedélyét magánál tartani. Lopás esetén, amennyiben a kulcsot és forgalmi engedélyt nem tudja a Moto24. Motorkerékpár Kölcsönző Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bérbeadó (székhely: 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 7. 4/3. szám)  részére átadni , illetve amennyiben a hatósági vizsgálat során megállapítást nyer, hogy a jármű indítókulcsáról másolat készült és ebből következően a biztosító   nem téríti a kárt, úgy a Bérlő köteles a bérelt  motorkerékpár teljes értékét megtéríteni.

 

A Bérlő tudomásul veszik, hogy a bérelt motorkerékpárban vagy a bérelt motorkerékpárral okozott károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik, amennyiben a biztosító a Bérlőnek felróható okból nem fizet, vagy csak részben fizet kártérítést (pl: alkoholos befolyásoltság,  bérlőnek felróható baleset,  10-es pontban részletezett  meg nem engedett használat stb.)

 

Káresemény esetén a Bérlő köteles minden dokumentumot biztosítani a Moto24. Motorkerékpár Kölcsönző Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bérbeadó (székhely: 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 7. 4/3. szám) részére, ami a biztosítási  ügyintézéshez   szükséges.

 

 A Bérlő a teljes, akár a motorkerékpár  beszerzéskori értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni: 

 

- a motorkerékpár mindazon károsodásáért, mely a bérlet időtartama alatt keletkezett, ha az nem biztosítási esemény, a lopás, részlopás károk esetén, amennyiben a Bérlő a motorkerékpárban hagyta  annak indítókulcsát, forgalmi engedélyét, a Bérlő minden olyan cselekménye, magatartása esetén, amely a biztosító kárért való helytállását kizárja vagy  korlátozza. 

 

14./ Adatvédelem 

 

A Bérbeadó  a Bérlő személyével kapcsolatos  és a Bérlő által megadott   adatokat  az Adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli. Kizárólag a bérbeadással kapcsolatos  eljárásban, vagy saját értékesítési és marketing céljaira használja, azokat harmadik félnek nem adja ki.  A Bérbeadó abban az esetben, ha jelen ÁSZF-ben szabályozott esetekben hatósági eljárást kezdeményezhet,  vagy a Bérlő személyi adatai nem valódiak, vagy  a felek közötti bármilyen egyéb jogvita esetén a Bérbeadó jogosult a Bérlő személyi adatait harmadik személynek  átadni.

 

A Bérlő  a bérleti szerződés  és ahhoz kapcsolódó egyéb okiratok (pl: objektív felelősségvállalási nyilatkozat) aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait és az azokkal kapcsolatos információkat a Bérbeadó átadja  a hatóságoknak, valamint a különböző bírságok és egyéb pótdíjfizetési kötelezettségek behajtása során eljáró egyéb szervezeteknek. 

 

A fenti eljárások elkerülése érdekében  kérjük minden országban tartsa be a sebességkorlátokat és a KRESZ egyéb előírásait !

 

15./ Egyéb rendelkezések:

 

A Bérlő a bérleti szerződés aláírásával egyoldalú és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a bérleti szerződést illetve jelen ÁSZF-ben  foglaltakat megszegi, az ebből eredő fizetési kötelezettségét  haladéktalanuk a (a bérmotor visszaadásakor) készpénzben megfizeti.

 

A szerződő felek a bérleti jogviszony  fennállása alatt együttműködésre kötelesek. Minden olyan körülményről, akadályról amely a bérleti szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul kötelesek értesíteni. Az értesítés, közlés csak írásban történhet, ennek minősül  az SMS, email, fax,  ajánlott-tértivevényes levél Bérlő által megjelölt levelezési címre  való megküldése, amely kézbesítettnek tekintendő a postára adástól számított 5. napon abban az esetben is, ha  a  kétszeri kézbesítés megkísérlése után  „ismeretlen”, „elköltözött”, „cím elégtelen”, „nem fogadta el”, vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.

 

A felek jelen  szerződésből eredő jogvita esetére a Budaörsi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

A szerződő felek kijelentik, hogy ha a bérleti szerződés és a hozzá kapcsolódó okiratok, jelen ÁSZF rendelkezéseiből bármelyik feltétel semmis lenne, a szerződést a szerződő felek e feltétel nélkül is megkötnék, így  a semmis feltétel kivételével a szerződés és minden hozzá kapcsolódó okirat  minden további rendelkezése a felekre kötelező

 

A  szerződő felek  jelen    Általános Szerződési Feltételeket elolvasás és megértés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt  jóváhagyólag  elfogadják.

 

Moto24.hu  Kft. bérbeadó