Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelem, adatkezelési szabályzat

 A  Moto24. Motorkerékpár Kölcsönző Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  (székhely: 1037 Budapest, Bojtár utca 33. szám, Cg: 01 09 359474, adószám: 24778035-2-41,fióktelephely: 1037, Budapest, Bojtár utca 33. szám) továbbiakban mint Szolgáltató  motorkerékpárok kölcsönzési tevékenységével foglalkozik.

A kölcsönzési  tevékenységével  összefüggésben tudomására jutott  adatok kezelésével, felhasználásával  kapcsolatosan,  a Szolgáltatóval ügyfélkapcsolatba lépő bérlőket (a továbbiakban: Bérlő) az  adatvédelmi  tevékenységéről,  a személyes adatok védelméről szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint – az érintett hozzájárulása alapján – jár el.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: a Bérlő  a foglalásnál kifejezetten hozzájárul  az általa önkéntesen megadot személyes adatainak kezeléséhez, illetve  azonosításához szükséges  igazolványainak másolásához.

 

Az érintettek köre:  a Szolgáltatóval kapcsolatba lépő Bérlők.

 

A kezelt adatok köre:

 

Az ezen a weboldalon a foglalás során megadott   személyes adatok, - telefonszám, e-mail cím ,  bankártya adatok  - megadása azért  szükséges, hogy  a  Bérlő foglalásának feldolgozása, visszaigazolása  illetve foglalásának  véglegesítése megtörténjen.

 

A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre:

      -      Bérlő neve, lakcíme,  anyja neve, születési helye és ideje, külföldi Bérlő esetén állampolgárásága, 

-       a bérlet kezdő és befejező időpontja,

-       a bérelt  motorkerékpárt vezető személy  vezetői igazolvány száma és érvényességi ideje,

 

-       nem természetes személy Bérlő esetén a Bérlő cégjegyzék száma vagy más nyilvántartási száma, székhelye valamint bankszámlaszáma,

 

-       a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok, bankkártyás fizetés esetén a bankkártya száma,
tartozás hátrahagyása esetén a bérleti szerződés felmondásának eseményei.

 

A Szolgáltató  a személyes adatok biztonságának megőrzése érdekében   a részére átadott személy adatokat minden rendelkezésre álló eszközzel megvédi.

 

Az adatgyűjtés célja :

 

A Szolgáltató csak olyan személyes adatokat kezel, amely a  Szolgáltató bérbeadási tevékenységének megvalósulásához  elengedhetetlen. 

 

Az adatok megismerésére jogosultak:

 

A Moto24.hu Kft.   tagjai, ügyvezetője,  az adatkezelő, a rendőrhatóság, igényérvényesítés esetén  bíróság.

 

Az adatkezelő neve:                       Tóth Zoltán

 

Az adatkezelő címe:                       2083 Solymár, Magas utca 89.

 

Az adatkezelő elérhetősége:          +36-20/330-1667

 

Az Adatkezelő  köteles biztosítani:

 

-       az adatvédelem és adatbiztonság követelményeinek személyi és tárgyi feltételeit,

-       a jelen Szabályzatnak a Bérlők  részére az ügyfélszolgálati irodában, valamint a Szolgáltató internetes honlapján való nyilvános elérhetőségét.

 

A személyes adatok a   bérbeadási cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kerülnek kezelésre, kivéve a rendőrhatóság, bíróság  részére nyújtott adatszolgáltatást.

 

Az adatok kezelése:

 

A Bérlőnek lehetőséget biztosíti a Szolgáltató  arra, hogy a róla nyilvántartott adatokat azok őrzési ideje alatt bármikor megismerhesse.

 

A Bérlő  kérelmezheti az Adatkezelőtől személyes adatainak kezeléséről szóló tájákoztatást, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését vagy zárolását. A kérelmezés  az Adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezhető.

 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított  legfeljebb 10 napon belül közérthető formában  (kérésre írásban) megadja a tájéoztatást, ha a Bérlő kérelmét jogonak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatok helyesbítéséről vagy törléséről.

 

Ha a Bérlő nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz  fordulhat.

 

Az adatkezelés időtartama:

 

Az elektronikusan, illetve papír alapon tárolt személyes adatok a bérbeadás megszűnését követő öt évig, illetve, ha a bérleti jogviszony alapján valamely igény vagy követelés lépne fel, úgy annak elévüléséig, avagy a jogvita végleges lezárásáig kezelhetők. Az adatok kezelését a Szolgáltató az előzőekben foglalt időtartam leteltekor megszünteti.


Az adatkezelés módja:

 

A számítógépen nyilvántartott adatok esetében az adatokhoz való hozzáférés jelszóvédelemmel történik,  a hozzáférésre jogosult személyek adatai külön nyilvántartás tartalmazza.

A számítógépes adatállományokról legalább egy példány biztonsági másolatot készül. A biztonsági másolat készítése folyamatos.

A papíralapú nyilvántartások az illetéktelenek elől elzártva, tűzbiztos szekrényben kerülnek elhelyezésre.

A tárolás az  irattározási jogszabályok és belső előírások figyelembe vételével történik.

 

A közbenső, az irattározásra nem kerülő, vagy az irattározási idő után selejtezésre kerülő nyilvántartások meg  szüntetése:

a számítógépes adathordozón lévő adatokat helyreállíthatatlanul törölni, a papíralapú, személyes adatokat tartalmazó listákat  égetni vagy más módon (pl. iratmegsemmisítővel) ellenőrzötten kell  megsemmisíteni. 

Vis maior esetén, mint motorkerékpár eladás, motorkerékpár sérülés, váratlanul bekövetkezett szervíz, a Bérbeadó a Bérlő figyelmeztetését követően törölni a foglalást.

 

Jogi alapok:

2011. évi CXII. törvény,

A   közúti     közlekedés     nyilvántartásáról szóló   1999. évi LXXXIV. törvény 33. §. (3) bek,  illetve  ugyanezen törvény 34. §. (1) és (3) bek, a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21/A. §. (2) és (4) bek.

 

 

Az adatvédelmi szabályzat hatályos: 2014. január 01. napjától.